S'umorismu, Sa satira, Sa poesia

di Francesco Plana

(aprile 2005)

(dal libro)

S'umorismu, Sa satira, Sa poesia

RITRATTU DE AUTORE

Su mille e noighentostrintasette,
tres dies a s’annu nou, a manzaneddu,
imboligadu mi hana in su manteddu,
nessunu hat isparadu unu coette.

Sa vida mi hat zapadu a su collette,
sa sorte mi hat negadu su faeddu;
issaras fuit provincia de Casteddu,
oe oristanesu est su bonette.

Santu Lussurzu dadu mi hat sa ghia,
in logu anzenu ott’annos hapo fattu,
prima d’haer su niu riconquistadu.

Si mi presento gosi, a manu mia,
est ca unu isprecu mannu est su ritrattu:
non mi dia esser mancu presentadu.
(12.06.2001)

De umorismu, satira, poesias,
prenare os cheria sas bussaccas,
de modu chi de operas bislaccas
abarren boidas sas bussaccas mias.
Su macchine, de trintases zenias,
de pesu aumentadu hat de duas taccas:
a dare prus linfa una a s’autore,
s’atera a ispidientu ‘e su lettore.
(12.06.2001)

Po su disegnu a unu abile pintore
cunsignadu hapo armas e corazza,
ca deo, non bos causede istupore,
sa “o” no isco fagher cun sa tazza.
Est unu veru zeniu ‘e su colore,
onore si est faghinne in dogni piazza.
Ledda est su paternu sambenadu,
Luciano est su nomen chi di han dadu.
(7.12.2002)

Inoltre...